Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Lina Andersson jobbar som beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten. Foto: Elisabeth Glaas

Svenskarna ska bli bättre rustade för kris och krig

På 1940-talet delades »Om kriget kommer« ut till Sveriges befolkning för första gången. Efter ett mångårigt uppehåll är det dags igen. Dessutom ger länsstyrelsen ut en informationsfolder om kris för första gången i länet.

Nyheter · Publicerad 07:00, 02 maj 2018

Regeringen vill att medborgarna är välinformerade och engagerade eftersom det anses vara viktigt vid en eventuell samhällskris. Av den anledningen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, startat kampanjen Krisberedskapsveckan. I år inträffar den 28 maj–3 juni och under den tiden kommer alla hushåll få broschyren »Om krisen eller kriget kommer«. Den skickas ut på uppdrag av regeringen och anledningen uppges vara det försämrade säkerhetspolitiska läget. Dess förlaga, »Om kriget kommer«, delades ut för första gången under pågående världskrig på 40-talet och innehöll då praktiska tips om hur medborgare skulle göra vid eventuellt krig. Broschyren som skickas ut i år tar bland annat upp råd för att upptäcka och hantera falsk information och propaganda samt hur landet kan hotas och angripas av exempelvis cyberattacker som slår ut viktiga it-system.

Även regionalt lanseras en informationsbroschyr. I Västerbotten har länsstyrelsen för första gången skapat foldern »Är du redo?«, som bland annat identifierar följande fyra risker: Översvämning och höga vattenflöden, dammbrott, skogsbrand samt avbrott i el, telefoni och bredband.

Varför har ni gjort foldern?

– Vi gör risk- och sårbarhetsanalyser vartannat år, som vi rapporterar in till regeringen. Vi såg att det generellt är ganska mycket prat kring krisberedskap, många frågor och funderingar. Vi såg ett behov att ta fram något mer lättillgängligt än analysen, säger Lina Andersson, handläggare samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Hon berättar att Västerbottens invånare är den primära målgruppen och syftet är att öka kunskapen om vad vi har för risker och hur man själv kan tänka innan något händer samt under en pågående händelse.

I Sverige finns ett system som ska hantera en samhällskris. Till exempel så har regering, länsstyrelser och kommuner ansvar på olika nivåer.

Kan civilsamhället lita på att det fungerar?

– Ja, vi har lagstiftning som gör att vi jobbar med det här. Olika aktörer får statligt stöd för att arbeta med frågorna och har planer för hur de ska hantera samhällskriser. I vårt län har vi en överenskommelse mellan myndigheter som handlar om hur vi ska samverka före, under och efter en kris.

Hur skulle du beskriva att det personliga ansvaret vid en samhällskris ser ut?

– När det inträffar något kommer myndigheterna i första hand att fokusera på att hjälpa personer med extra behov av stöd, som exempelvis äldre och de som har omsorg insatt redan. De som till vardags kan klara sig själva ska klara sig i upp till en vecka när det gäller värme, vatten, mat och information.

Hur många klarar en vecka?

– Den bild vi har fått är att det är ganska många som inte tänker så mycket på vad som skulle kunna hända, vilket troligen beror på att vi inte har drabbats av jättestora kriser de senaste åren.

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer ska skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med Krisberedskapsveckan.

Våren 2017 gav regeringen MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. Broschyren är en del i detta.

Syftet är att svenskarna ska bli bättre förberedda på följder av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Källa: msb.se

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...